Hangi hizmetler dahildir?

Türkiye´de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye´de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye´de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir.

Yerli Malı Belgesi Nedir?

Yerli malı belgesi, sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak , TOBB´a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir

Yerli Malı Belgesi Kapsamı nedir?

Bir ürünün “Yerli Malı” sıfatıyla sıfatlandırılabilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlar 13 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Malı Tebliği” isimli tebliğde yazmaktadır.

Bir ürünün “Yerli Malı” sıfatıyla sıfatlandırılabilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlar 13 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Malı Tebliği” isimli tebliğde yazmaktadır. Bu şarlara bir göz atacak olursak;

• Bir sanayi ürününün yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;

o Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
o Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
o Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

• Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için;

o Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.
o Tamamen Türkiye’de üretilen /yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
o Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.
şartları aranmaktadır. Bu şartlara ek olarak; bitkisel ürünler, madenler, madencilik ürünleri ve serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler ile alakalı maddeler de bu tebliğ de bulunmaktadır.
İlgili tebliğ ve mevzuattaki şartları sağlayan ürünler Yerli Malı sıfatıyla sıfatlandırılabilirler. Ayrıca bu sıfata sahip ürünler için gerekli belgelendirme işlemi yapılırsa bu ürünler için Yerli Malı Belgesi alınabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Yerli Malı Belgesi; bir ürünün Yerli Malı sıfatıyla sıfatlandırıldığının belgelendirilmesi ile ilgili olarak alınan bir belgedir.

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

Yerli Malı Belgesi almak için başvuru yapmak gereklidir. Bu başvurudan önce; başvuracak firma adına Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili sanayi odası veya ticaret odası tarafından düzenlenmiş güncel bir Kapasite Raporu’nun bulunması, bunun yanında da yerli malı belgesi talep edilen ürünün yerli katkı oranının %51 olması gerekmektedir. Yerli Malı Tebliği’nde belirtilen yerli katkı oranı hesap cetvelinin oluşturulabilmesi için teknik yönden yapılacak incelemenin ilgili odanın eksperleri vasıtasıyla yapılmasının planlanması durumunda öncelikle eksper talep dilekçesiyle eksper tayini oluşturulmalıdır. Sonrasında yerli malı belgesi için oluşturulan tüm evraklarla birlikte söz konusu belgenin talebi gerçekleştirilmelidir. Ancak bu konuda ilgili sanayi odalarının internet sitesinden veya danışma hattından bilgi alınarak yapılacakları teyit etmek daha faydalı olabilir.
Yerli katkı oranı hesap cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmekte daha sonra bu işlemin mali yönden incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanmaktadır. İnceleme ve resmi kayıtlara uygunluğunu onaylama işlemi; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından yapılır. Bu inceleme sırasında; ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler, defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır.

Bilgi için Bize Ulaşın