ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN CEZA MİKTARLARI 2020 

Madde 12 –

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 6.943 Türk lirasından 86.806 Türk lirasına kadar,

Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.

   Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)

b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 32.986  Türk lirasından 434.036 Türk lirasına kadar,

  Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.

c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 6.943 Türk lirasından 130.209 Türk lirasına kadar,

            Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 6.943 Türk lirasından 43.402 Türk lirasına kadar,

             Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.

e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında 3.471 Türk lirasından 69.445  Türk lirasına kadar,

   Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. (Ek cümle: 18/6/2017-7033/66 md.) Dağıtıcılar, teknik düzenlemelerle kendilerine getirilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 17.361  Türk lirasından 130.209 Türk lirasına kadar,

          Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır.

g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında  79.862  Türk lirasından  199.656  Türk lirasına kadar,

      Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermekle yükümlüdürler.

h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında 17.361 Türk lirasından 43.402 Türk lirasına kadar,

idarî para cezası uygulanır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdürler. Faaliyetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim eder. Ancak, uygunluk değerlendirme kuruluşu ile onaylanmış kuruluşların söz konusu bilgi, kayıt ve belgelere ilişkin sorumlulukları ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca devam eder.

Bu Kanundaki idarî para cezaları, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması hâlinde uygulanır.

Ticaret Bakanlığının 27/12 2019 tarihli ve 30991 (Mükerrer ) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/13 numaralı Tebliği ile; Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının miktarları 1/1/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 6.943 86.806
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 32.986 434.036
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 6.943 130.209
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 6.943 43.402
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı 3.471 69.445
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı 17.361 130.209
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı 79.862 199.656
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı 17.361 43.402

 

İlgili Yazılar

TÜRKİYE’de ASANSÖR CE BELGELERİ

Asansör direktifinde CE belgesini alabilmek için birden fazla modül olduğu için firmalar arasında belge edinme konusunda değişik seçimler olabilmektedir. Bu seçimler firmalar arasında olduğu gibi ulusal yasal mevzuatların belirlediği şartlara göre ülkeler arasında da değişiklik arz etmektedir. Makalemizde Türkiye'de...

Read More